A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_01 A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_02 A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_03 A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_04 A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_05

za dokonalost všednosti …

  • Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích – 1. místo
místo Hostomice klient město Hostomice autoři lenka křemenová a david maštálka spolupráce Miloslav Cymbál studie červen 2010

Hostomice a Tyršovo náměstí
Hostomice jsou malé město s jedinečným věřejným prostranstvím Tyršova náměstí, za jehož velkorysost by se nemuselo stydět ani hlavní město Praha. Tyršovo náměstí dosahuje téměř délky Karlova náměstí a svou plochou směle dohání náměstí Vaclavské. Na druhé straně je však výjimečné svým venkovským rázem, který připomíná velkou zelenou náves. V harmonickém kontrastu v sobě spojuje pozitiva městského a venkovského veřejného prostoru. Na první pohled není téměř co zlepšovat, město má i dobrou fungující síť služeb, avšak po hlubším poznání života na náměstí, poodkryjeme několik nedostatků. V první řadě je to automobilová doprava, které nejsou v rámci komunikační sítě vymezena jasná pravidla. Dochází k parkovaní vozů přímo před vchodem na poštu nebo v křižovatce u obchodního domu, chodec je na nejrušnějších místech náměstí vytlačen na okraj zelených ploch. Druhým důležitým problémem náměstí je dožívající koncepce parku uprostřed náměstí, která je již zastaralá a neodpovídá ani pěším tahům chodců. Linie keřů vytvářejí bariéry a rozdělují velkorysý prostor Tyršova náměstí do nejasných menších celků, které někde ani obyvatelé neprochází. Je to pravděpodobně důsledek velké plochy náměstí v malém městě s malým rozpočtem. Hlavní potenciál veřejného prostoru obecně spočívá v komunitním životě obce. Proto vnímáme jako srpávné rozhodnutí samosprávy oživit domy přímo uprostřed náměstí a nalézt pro ně vhodnější náplň než například hasičskou zbrojnici. Přirozené těžiště náměstí cítíme právě zde.

Koncepce a přístup k revitalizaci Tyršova náměstí
Tyršovo náměstí jsme si oblíbili již dávno. Při každém průjezdu nebo zastávce na tomto velkorysém prostranství se vzrostlými lipami a kostelem uprostřed nás napadalo, že stačí opravdu málo a je to dokonalé místo. Pokaždé jsme se jeho velikosti a vzrostlé zeleni nestačili divit. Zároveň je to při svých ohromujících rozměrech místo příjemně obyčejné. Dobrý návrh jeho revitalizace by měl podle nás právě vyzdvihnout jeho dokonalost všednosti. Milá všednost spočívá v každém koutě tohoto náměstí již dnes, k její dokonalosti chybí jen několik základních vstupů. V první řadě je to sjednocení celého prostoru náměstí se zachováním jeho autenticity, s čímž souvisí i používané materiály a detaily. Navrhujeme upravit vnitřní zelené ostrovy do jedné souvislé plochy kryté korunami všudypřítomných stromů. Zároveň zpřísnit pravidla pro pohyb vozidel – zejména jejich parkování. Preference pěších totiž přímo souvisí s možnostmi obecních aktivit a vyžití dětí. Tyršovo náměstí stačí jemně očistit, aby teprve odhalilo svůj vnitřní potenciál pro život v Hostomicích.

Teze architektonického řešení
Při rozpracování návrhu Tyršova náměstí a souvisejícího území jsme se zaměřili na naplnění těchto základních tezí:

1/ sjednocení plochy Tyršova náměstí
– znovuobjevení velkorysého prostoru
2/ revize stávající zeleně
– zelené náměstí bez bariér
3/ upřednostnění pěší a cyklistické dopravy před automobilovou
– auta ano, ale podle pravidel
4/ vymezení přirozeného těžiště obecních aktivit
– komunitní centrum a život ve městě

Stručná charakteristika návrhu

sjednocení plochy Tyršova náměstí
– znovuobjevení velkorysého prostoru

Prvním předpokladem pro sjednocení prostoru náměstí je očištění a plné zprostupnění jeho parkové plochy. Trávníky oddělené liniemi keřů jsou v návrhu téměř z poloviny nahrazeny mlatem, který je místně kombinován se zatravněnými kruhy kolem stávajících stromů mimo vnější stromořadí. V místech vysoké frekvence pohybu pěších je mlat nahrazen oblázky kladenými do maltového lože. Parter si tak udržuje jemné zemité hnědo-žluté odstíny. V druhé řadě je pro celkové sjednocení navržen při hranách náměstí souvislý povrch dlažděný žulovými kostkami v kombinaci s velkoformátovými zapuštěnými pásy žuly pro pohodlnější chůzi. Komunikace II. třídy, které spadají pod správu Středočeského kraje bude podle nás lepší ponechat s živičným povrchem a to jednak vzhledem k hluku, který vzniká při průjezdu kamionů, ale zárověň vzhledem k snažší komunikaci s vlastníkem a správcem komunikace ohledně budoucí realizace. V celém prostoru Tyršova náměstí je minimalizován výškový rozdíl komunikací. Pouze krajské komunikace jsou vymezeny obrubníky společně se zastávkami autobusů. Volné nároží před obchodním domem doporučujeme v budoucnu při jeho rekonstrukci doplnit a uzavřít tak uliční frontu náměstí.

revize stávající zeleně
– zelené náměstí bez bariér
Zeleň na náměstí redukujeme na přítomnost vysokých stromořadí stávajících lip a skupin volně vysazených stromů, které jsou již téměř sto let pro Hostomice charakteristické. Současné řady stromů doporučujeme dosázet, tak aby opět tvořily aleje podél hlavních cest. Nahrazujeme nepropustné linie kěřů a trávníky, které brání pěším ve svobodném pohybu na náměstí. Zatravněné průniky kruhů kolem stávajících stromů sledují frekvenci pěších tahů a proto směrem ke západnímu a východnímu kraji přibývají a naopak směrem k středovému těžišti – komunitnímu centru města ubývají a začínají převládat zpevněné plochy. Menší stromy se v návrhu objevují i na vnějším rámu pěších tras – chodníků po obvodu náměstí, dotvářejí zákoutí s lavičkami a městským mobilíářem. Místně je prořezáno několik stromů s ohledem na výstavbu objektu besídky, krytého parteru pro konání venkovních aktivit města.

upřednostnění pěší a cyklistické dopravy před automobilovou
– auta ano, ale podle pravidel
Předpoklad pro oživení centra je možnost pohybovat se po něm svobodně pěšky, libovolnou rychlostí a moci se kdekoliv zastavit. Všechny tyto možnosti jsou v kolizi s automobilovým provozem tak jak jej známe. Z tohoto důvodu vymezujeme většinu plochy náměstí pro chodce a cyklisty. Auta kumulujeme do dvou hlavních tahů náměstím. Zbylé plochy jsou po obvodu náměstí navrženy jako obytné zóny, při čemž v západní části náměstí jsou situovány autobusové zastávky s přístřeškem. Zastávky jsou navrženy v obytné zóně s ohledem na bezpečnost čekajících školáků, ale i příjemnější pobyt dospělých v klidném místě na hraně stromořadí. Možnost objíždění ostrova zeleně zajišťuje provoz autobusů všemi směry, podobně jako je to na náměstí dnes. Tato část náměstí je však oproti současnosti obousměrná, protože na její hraně zároveň parkují zákazníci obchodního domu, kteří většinou odbočují z komunikace II/115. Při všech vjezdech na náměstí jsou doplněny zpomalovací prahy ze žulových pásů, zvlášť jsou potom zopakovány při vjezdu do obytných zón. Linii cyklotrasy jsme umístili v podobě cyklostezky na jižní stranu parkové plochy, tak aby si cyklisté při průjezdu městem mohli užívat jeho krásy a nikoliv stres z dopravy, navíc se tak mohou spíš rozhodnout ve městě zastavit a občerstvit se. Turistické trasy modrá a žlutá procházejí východní obytnou zónou a na jižní hraně náměstí je po chodníku vedena trasa zelená. Doprava v klidu je zajištěna po obvodu náměstí.
Při vjezdu do centra Hostomic doporučujeme snížit maximální povolenou rychlost na 40km/h, vzhledem k bezpečnosti a zároveň snížení atraktivity průjezdu kamionů. Pokud by se takto dohodlo na trase „zkratky“ mezi silnicemi D5 a R4 více obcí mohlo by dojít v budoucnu k částečné demotivaci řidičů kamionů.

vymezení přirozeného těžiště obecních aktivit
– komunitní centrum a život ve městě
Přirozeným těžištěm a centrem náměstí je dnešní dvojice budov pošty a hasičské zbrojnice, nicméně jejich potenciál vzhledem k náplni je mnohem výraznější. Aby se mohly stát pravým středem dění Hostomic navrhujeme jejich kompletní rekonstrukci a dostavbu třetího objektu tzv. hostomické besídky. V historické budově ponecháváme v přízemí poštovní úřad a do patra přemisťujeme knihovnu, která by v 21. století měla již sloužit jako malá mediatéka s přístupem na internet a s možností menších společenských setkání. Obsluha malé knihovny může zároveň sloužit jako malé info centrum města. V budově hasičské zbrojnice navrhujeme umístit městský sál, který by měl být v pravém slova smyslu multifunkční a sloužit od městských zábav až po studijní či zájmové účely nebo jako obřadní síň. K sálu je přidružen i bar, který může být podle potřeb provozu v sále oddělen nebo začleněn. Sál je navíc propojen dvojicí velkých otvorů do parteru náměstí, vnitřní bar se přirozeně v teplých měsících stává součástí věřejného života. V přízemí jsou situovány veřejné toalety, které slouží i pro akce v městském sále. V patře dispozice jsou alternativně klubovny nebo zázemí pro provoz sálu a případné hosty. Trojici objektů uzavírá vzdušná hmota hostomické besídky, která doplňuje život na náměstí o další vrstvu – pobyt v exteriéru i za nepříznivého počasí. Skelet dřevěné konstrukce besídky je v úrovni krovu zasklen a stíněn podélnými lamelami. Besídka je místo setkání, přátelských posezení sousedů nebo her dětí. Soubor budov komunitního centra se tak stává nedílnou součástí veřejného prostoru a zeleně Tyršova náměstí. Trojice domů leží na podélné ose náměstí, která je pojící linkou pro všechny společensky nebo historicky významné prvky náměstí. Hlavní osu – tuto nit s navlečenými korálky kostela, mariánského sloupu, pomníku padlým a sochy sv. Jana Nepomuckého doplňujeme obohatit o městskou kašnu, která velkorysému prostoru náměstí chybí i podle ankety obyvatel, a o památník obětem holocaustu a komunistických represí.

Staví se
A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_01
A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_02
A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_03
A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_04
A1_W_WRK_URB_SQUARE_HOSTOMICE_P_PRESENT_05