A1_W_WRK_URB_SQUARE_ZBRASLAV_P_PRESENT_01 A1_W_WRK_URB_SQUARE_ZBRASLAV_P_PRESENT_02 A1_W_WRK_URB_SQUARE_ZBRASLAV_P_PRESENT_03

Otevřený prostor náměstí jako přímá součást interiéru komunitního centra

  • Sluneční město v Praze Zbraslavi – zvláštní odměna
místo Zbraslav klient město Zbraslav autoři lenka křemenová, david maštálka, vít svoboda studie prosinec 2009

1/ Koncepce urbanistického řešení
Sluneční město se nachází mezi ulicemi Elišky Přemyslovny, Žabovřeská, U Včely a Paškova. Nachází se zde jeden z posledních nezastavěných pozemků horní nové Zbraslavi. Na území slunečního města bylo postaveno 5 z původně 6 obytných bloků. Pro neshody MČ s investorem pravděpodobně k výstavbě šestého bloku nedojde. Navíc se změnily priority obce. Prioritou již není další bytová výstavba, nýbrž zlepšení občanské vybavenosti a dořešení některých přilehlých pozemků (nyní podléhajících majetkoprávním sporům) v horizontu 30 let. Při řešení jsme vycházeli z vlastních analýz a ankety občanů Zbraslavi na dané území ,kterou městská část Zbraslav vypracovala v roce 2009.
Sluneční město a vůbec celá „horní – nová“ Zbraslav postrádá místo, kde by se mohli její obyvatelé přirozeně potkávat, scházet nebo jen tak posedávat a pozorovat dění kolem. Zbraslav však nepotřebuje druhé „hlavní“ náměstí. Náš návrh přináší alternativu ke konveční představě veřejného prostoru. Jde nám spíše o vytvoření pomyslného „salónu“ města, kde by se vnější veřejný prostor plynule stával interiérem dále využívaným pro komunitní aktivity, ať už v podobě sálu, kavárny, nebo jen pergoly pro příjemné posezení s přáteli i za deště. Takový veřejný prostor pak není pouze náměstím se zklidněnou dopravou a kvalitní zádlažbou. Je to místo, které nabízí více poloh veřejného života a to nejen v teplých měsících, stává se velkým obývacím pokojem města, kde můžete s dětmi pohodlně strávit i studené podzimní odpoledne. Je to kus města, kde se jednoduše cítíte sympaticky blízko svým sousedům a známým a přitom zůstáváte vzájemně na neutrální půdě. Je to místo setkání s kvalitou vnitřního pohodlí.

2/ Urbanistické řešení
2.1/ Etapy
Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním sporům v rámci některých pozemků v řešeném území doporučujeme městu dotčené místo řešit postupně ve čtyřech výhledových etapách.
1/ etapa
Mateřská škola je ze strany vyhlašovatele uváděna jako zásadní pro dobrou
vybavenost místa. Oproti 1. kolu ji nyní umísťujeme do severozápadní části řešeného
území k současné zelené ploše. Budova školky je navržena jako samostatný objekt
a její výstavba tak může směle začít jako první. Současně doporučujeme v první etapě úpravy zeleně v již načatém parku, ten v návrhu plynule přechází skrz pergolu školky v její vnitřní zelený dvůr. Objekt mateřské školy je navržen jako jedna velká “prolézačka” a hravě
se tak včleňuje do zeleného prostředí parku s dětským hřištěm. S výstavbou školky souvisí i úpravy pěšího parteru ze strany ulice, které zahrnují 16 nových parkovacích stání.
2/ etapa
2. etapa se soustředí na přípravu místa pro komunitní centrum a s ním související služby a komerční plochy. V této fázi bude upravena plocha mezi ulicemi Primerova a U Včely do podoby důstojného veřejného prostrantví a s těmito úpravami doporočujeme spojit i výstavbu tzv: „futrálů” (viz. část – prostorové řešení), které v sobě budou již obsahovat připravené sítě infrastruktury. Samotné “vyplnění” může dle možností investora přijít ve 3. etapě a nebo postupně dle nutnosti a poptávky po pronajímatelných prostorech v několika dílčích etapách. Prázdné “futrály” budou prozatím sloužit jako další vrstva městského mobiliáře, který mohou občané využívat v rámci veřejného prostoru Slunečního města a který jim přinese v průběhu roku kýžený stín nebo ochranu před deštěm.
3/ etapa
V této etapě se postupně dle finančních možností investora vyplní připravená “futra”. Kromě vložených objektů komunitního centra,policejní stanice a pošty, které budou pravděpodobně nadále plně ve správě městské části, by bylo zajímavé zvážit finanční spoluúčast provozovatelů ostatních komerčních prostorů. Dle poptávky pak budou samotná futra naplněna na maximální možnou míru a nebo zůstanou částečně prázdná a budou dál sloužit jako zastřešený obytný parter.
4/ etapa
4. etapa úprav Slunečního města, je vzhledem ke stávajícím majetkoprávním vztahům
ideální vizí budoucnosti rozvoje místa. V této fázi doporučujeme zastaralý objekt bývalé mateřské školy odstranit. Jižní polovinu pozemku přičlenit k parku a severní část přiléhající k ulici Žabovřeská ideálně uzavřít stavbami pro sportovní nebo volnočasové vyžití. Je na zvážení samosprávy, zda nebude třeba využít v budoucnu pozemek jinak.

2.2/ Doprava
V řešené lokalitě doporučujeme rozšířit stávající regulaci pohybu vozidel v rámci již existující obytné zóny. Jinak zachováváme všechny základní automobilové i pěší tahy. Pěší prostor je v návrhu rozšířen o prostranství mezi budovami komunitního centra. Tady v návrhu sledujeme trasy, které si sami pěší v místě našli jako nejkratší a tím i nejpřirozenější cesty.

2.3/ Zeleň
Stávající nevyužívanou zelenou plochu mezi ulicemi Primerova a U Včely navrhujeme upravit do podoby obytného parteru s častečnou zádlažbou ve směru diagonálních pěších tras v kombinaci s mlatovým a místy písečným povrchem s vysazenými listnatými stromy. Například okrasnými třešněmi, které neplodí, ale nabízejí poetickou rozmanitost čtyř ročních období.
Oproti 1.kolu navíc doporočujeme zachovat existující rybníček, který se objevuje a „mizí“ v souvislosti s přicházejícím deštěm. Fungoval by dál jako přirozená nádrž na dešťovou vodu odtékající z povrchu budov i veřejného prostranství komunitního centra. A v neposlední řadě by byl i příjemným místem k posezení a hrám dětí.
V místě dnešního oválu návrh počítá s krajinářskými úpravami ve smyslu dodatečné modelace terénu a doplnění vhodných stromů a případně křovin, které jdou ruku v ruce s parkovým mobiliářem. Tady návrh ve 4. etapě předkládá alternativně druhou vodní plochu, která by společně s velkou pergolou dotvářela celkovou atmosféru parku.

2.4/ Vybavenost
Návrh rozvržení vybavenosti místa vychází rámcově z ankety uskutečněné mezi obyvateli Zbraslavi a ze zadání pro 2. kolo soutěže.
V 1. etapě jde především o výstavbu mateřeké školy s kapacitou 5 tříd pro cca 20 dětí v jedné z nich.
Těžištěm 2. a 3. fáze je lokalita mezi ulicí Primerovou a U Včely, kde situujeme komunitní centrum a s ním související služby a veřejné prostranství. Tyto dvě fáze zahrnují nejprve kultivaci veřejného prostoru a jeho následné vyplnění službami tj. komunitní centrum se sálem a klubovnami, 2. pobočka pošty, policejní stanic, komerční plochy a prostor pro zřízení ordinací ambulantních lékařů dle potřeby městské části.
V poslední „ideální“ etapě jde o doplnění sportovních a volnočasových zařízení městské části a dokončení parku.

3/ Prostorové řešení
Ve druhém kole se návrh soustředí kromě komunitního centra a celkový charakter „salónu“ – veřejného prostoru také na budovu mateřské školy a vůbec celou lokalitu mezi ulicemi Primerova a Paškova.
Objekt mateřské školy je navržen jako téměř uzavřený blok s vnitřním zeleným dvorem. Hmota „bloku“ školky je však spíše pojednána jako velká “prolézačka” skládající se z navzájem propojených ramp, které mohou sloužit jako velká klouzačka nebo kopec na válení sudů. Celý dům se tak hravě včleňuje do okolního parku s dětským hřištěm. Do doby než bude v dalších etapách realizováno komunitní centrum může budova školky poskytovat prostor i pro menší komunitní aktivity. A to prostřednictvím velké herny, která je v návrhu přímo napojena na vstup a má i vlastní zázemí. Je tedy jen na následné dohodě o provozu mateřské školy s případnými zájemci o zapůjčení nebo pronájem prostoru velké herny, která je navržena se sedavými schody. Z bezpečnostního hlediska pohybu malých dětí jsou spíše zamýšleny jako velká schodovitá žíněnka, na které se dá pohodlně sedět i padat dolů.
Ve druhé a třetí fázi návrh dále pracuje s vizí městského „salónu“ nebo pragmatičtěji komunitního centra. Jde o rámec budov, který obemyká nově vzniklý veřejný prostor mezi ulicemi Primerova a U Včely. Na třech jeho stranách se domy sami o sobě ocitají skryté v tzv. „futrech“, které přebírají charakter pevné pergoly nebo lodžie, atak propojují jejich interiér s vnějším veřejným prostorem „salónu“. Čtvrtá – severovýchodní hrana je už pouze obytným exteriérem pod otevřenou konstrukcí velké pergoly a místo se tak otevírá k výhledům s nižší zástavbou v popředí a s věží kostela v druhém plánu. Jednotlivé funkce mají svůj vlastní objekt a jsou navzájem propojeny právě střechami lodžií, je to současná alternativa k historickým podloubím, které ze zkušenosti nás všech obecně zvyšuje kvalitu života náměstí. Z důvodů vysoké okolní zástavby bylo nutné se výškově vymezit a uzavřít .
Hmotově návrh kopíruje tvar pozemku . Z důvodů prokomunikování v nejčastějších trasách byla hmota prořezána , zpřístupněna a vymezena vůči nejvyšším okolním blokům. Naopak v místech nejotevřenějších a nejnižších okolní zástavbě a budovám s množství veřejných služeb (domov s pečovatelskou službou, dětský domov ) se návrh otevírá. Je to také prostor nejblíže kostelu Husova sboru ,který se dá pokládat za spojnici mezi starou a novou Zbraslaví. Jednotlivé části návrhu jsou vytvářeny tzv. „futry“ která obklopují veřejný prostor,do nich jsou následně vkládány jednotlivé objekty s vlastní využitím.
Objekt orientovaný převážně na severní hraně s jižní orientací do „dvora“ je věnován pro zřízení ordinací ambulantních lékařů a obchodů. Nejvyšší a také hlavní hrana rámu obepínajícího veřejný prostor sleduje ulici Primerova, která se dá pokládat za hlavní promenádu a spojnici mezi autobusovými zastávkami ,tato část je věnována funkcím komunitního centra (sál, klubovny nebo malá knihovna) a kavárnám.
„Futrál“ sledující ulici Pelzova a nejbližší hlavní silniční komunikační tah obsahuje
stanici policie a druhou pobočku pošty a několik komerčních ploch.

Staví se
A1_W_WRK_URB_SQUARE_ZBRASLAV_P_PRESENT_01
A1_W_WRK_URB_SQUARE_ZBRASLAV_P_PRESENT_02
A1_W_WRK_URB_SQUARE_ZBRASLAV_P_PRESENT_03