A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_01 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_02 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_03 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_04 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_05 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_P_SCHEME_03 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_P_SITEPLAN_03 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_SKETCH A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_F_STAV

veřejný prostor žije !

  • Exteriér piazzetta České spořitelny – vyzvaná soutěž 1.místo
místo Praha klient Česká spořitelna a.s. autoři lenka křemenová, tereza schneiderová a david maštálka studie listopad 2012 ostatní koncepční studie

východiska návrhu a určující faktory
silné a slabé stránky
Současný stav piazzetty České spořitelny obsahuje následující zásadní pozitiva a negativa, k nimž se lze vztahovat. Hlavní silné stránky určuje samotná lokalita v místě stanice metra Budějovická s vysokou koncentrací služeb a výbornou dopravní obslužností. Piazzetta je součástí původně tzv. Budějovického náměstí, které se během přestavby v 80. letech 20. století změnilo ve velmi složitý a několika-úrovňový urbánní prostor, který doprovází spousta problémových jevů. Je to celková roztříštěnost prostoru, která je dána solitérní zástavbou objektů, ty nevytváří souvislou uliční čáru a mají vstupy v různých úrovních, což souvisí se špatnou orientací v místě. Přestože je Budějovická „křižovatka“ složitým dopravním uzlem, samotná piazzetta ČS funguje jako pěší zóna a je tak v podstatě 2. největší souvislou částí veřejného prostranství, které je bezpečnou a klidovou zónou v lokalitě. Piazzetta však nevytváří příjemný veřejný prostor, ve kterém by chtěli lidé pobývat, setkávat se, posedávat, obědvat, piazzetta je v současnosti pouhou křižovatkou, tzn. spíše nutnou vzdáleností, kterou musí chodec překonat z bodu A do bodu B. Mezi dílčí silné stránky patří kvalitní materiálové provedení jak obkladu plechové fasády budovy tak dlažby ze žulových velko-formátových desek. Jedním z hlavních faktorů, které vytvářejí obecně negativní působení celé Budějovické jsou tzv. chybějící hranice – ohraničení místa, které má většina historických náměstí v podobě souvisle na sebe navazujících domů, jenž tak místu dávají jasný a čitelný tvar – mezi budovami.

příležitosti a hrozby
Hlavní potenciál piazzetty spočívá v tom, že by se mohla stát opravdu příjemným místem k setkávání, k pauze na kávu či oběd. Za předpokladu lepší vybavenosti v podobě mobiliáře a služeb v úrovni parteru 1NP by mohla být klidným místem uprostřed celkově chaotického prostoru Budějovické. Příležitost piazzetty je jednoduše v tom, že může být meeting pointem nejen pro zaměstanace ČS. Obecně platí, že pokud se stane jakýkoliv veřejný prostor opravdu živým místem odolává lépe vandalismu a působí celkově bezpečně a to kvůli různorodým aktivitám lidí v místě, kteří jsou jeho přirozenými strážci. Celkově se tak může zlepšit vedle životního prostředí všech občanů také pracovní prostředí samotných zaměstnanců ČS, ti mohou ve vybaveném parteru uskutečňovat jednání nebo kvalitní krátkodobý odpočinek, který vede následně k vyšší produktivitě, či pracovat na přenosných zařízeních. Piazzetta se také může stát prostorem pro kultivovanou a nevtíravou prezentaci ČS – například jejích doprovodných či charitativních aktivit. V neposlední řadě skýtá piazzetta potenciál pro osazení vzrostlé a husté vegetace v objemných květináčích, která by pomáhala členit prostor tak, aby lépe odolával vzdušným vírům a silným západním větrům, které zde nabírají na síle díky výšce budovy ČS. Úpravy parteru s sebou přináší vyšší náklady na pořízení a samotnou údržbu, tyto však budou odměněny přinejmenším spokojeností zaměstnanců. A navíc vstřícný a pozitivní přístup směrem k veřejnému prostoru a tedy samotné veřejnosti přímo zhmotňuje aktuální trend směřování ČS, která se strategicky orientuje na individualitu a požadavky klienta.

koncepce
Návrh je zpracován ve třech variantách resp. etapách provedení, které se dají postupně naplňovat. Ambicí ideální – komplexní variantou návrhu, je vytvoření místa s jasně čitelnou a silnou identitou, která v celkovém urbánním chaosu na Budějovické schází. Návrh úprav parteru a nového mobiliáře má za cíl vnést na Budějovickou lokální řád – neboli pomyslené ukotvení místa uprostřed celkové komplikovanosti.
V této fázi je však návrh pouze ideový, protože v jeho průběhu nebyly ze strany ČS přesně známé statické kvality střešní konstrukce přízemní pobočky, která je v horním patře parterem piazzetty, proto bude zásadní ověřit v následujících fázích projektu její možnosti a únosnost.

architektonické řešení
Celkové proměny působení a fungování místa navrhujeme dosáhnout pomocí doplnění nové vybavenosti piazzetty. A to formou otevřeného a průchozího zastřešení části prostranství, které v sobě může snadno integrovat veškerý mobiliář, osvětlení včetně nového občerstvení či kavárny. Určujícím faktorem pro návrh takového zastřešení piazzetty je schopnost, která dokáže zcelit místo a dát mu jasné hranice při zachování jeho maximální průchodnosti a dosažení žádoucí vrstevnatosti vybavení. A takovou vlastností oplývá právě geometrie kruhu, která tak činí přirozeně a podvědomě působí na lidi jako symbol celku.
Úpravy piazzetty spočívají v umístění kruhového zastřešení na subtilních podporách, které objímá jako vepsaná kružnice téměř celý obvod piazzetty. Zastřešení přináší ochranu před povětrnostními vlivy, tříští větrné proudy a je jednoduchým a čitelným rámcem pro veškerou vybavenost. Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci kotvenou do pochozí střechy přízemí budovy. V rámci této průchozí kruhové markýzy je navržen malý dřevěný objekt kavárny namísto stávajícího rychlého občerstvení, který svou jednopodlažní hmotou vytváří novou pevnou hranici místa na okraji se spodní pasáží. Dále mobiliář určený pro sezení v podobě nikoliv laviček, ale dřevěného stupňovitého ostrovu poblíž vchodu do budovy spořitelny, který přináší daleko širší využití než běžný sedací mobiliář – je sedačkou, lehátkem, horou na lezení pro malé i velké , ale i květníkem. Hranice místa jsou dále doplněny hustou vegetací např. v podobě bambusů ve velkých květnících, které mohou pomoci místu jako lokální větrolamy. Kamennou dlažbu doporučujeme zachovat stávající a pouze renovovat její ukotvení pomocí nových terčíku a ideálně zdrsnit její povrch, aby se eliminovala jeho kluzkost.
Vrstevnaté a dobře vybavené místo samo generuje nejrůznější aktivity charakteristické pro živý veřejný prostor. A to v podobě běžných denních jako je setkávání, posedávání, postávání, nárust těchto drobných aktivit a změna celkové atmosféry v místě následně určuje piazzettu jako ideální prostor pro konání speciálních sezónních kulturně společenských akcí – např. kluziště, malé trhy, vánoční a velikonoční oslavy apod., tyto se pak dají přirozeně použít pro zábavnou prezentaci samotné České spořitelny.

Živý veřejný prostor piazzetty je cesta k ještě lepší image České spořitelny a k vyšší kvalitě životního prostředí nejen zaměstnanců ČS, ale všech, kdo na Budějovické žijí.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_01
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_02
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_03
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_04
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_R_05
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_P_SCHEME_03
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_P_SITEPLAN_03
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_SKETCH
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_CSAS_PIAZZETTA_F_STAV