A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_F_SITU A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_R_FINAL_01 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_R_FINAL_02 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_R_FINAL_03 2011-05-08-115045A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_P_GROUNDFLOOR 2011-05-08-115052A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_P_1FLOOR 2011-05-08-115100A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_P_SECTION

nový obecní úřad, sál, mediatéka, kavárna, obchod a klubovna …6 příběhů,6 budov…

  • obecní dům v Přezleticích – vyzvaná soutěž – 1.místo
místo Přezletice klient obecní úřad Přezletice autoři lenka křemenová a david maštálka studie květen 2009

Architektonické řešení vědomě pracuje s archetypem podélného venkovského domu se sedlovou střechou, který je umístěn ve většině případů štítem do ulice. Potřeby úřadu a dalších aktivit obecního domu samozřejmě nemůže svým objemem pokrýt jediný dům, proto jsme tento archetyp podle potřeb „naklonovali“, aby nakonec vznikla malá vesnice-špalíček uprostřed vsi – místo pro setkání a upevnění vzájemných vztahů komunity obce. Nabízíme posílení venkovského charakteru a udržení místního genia loci s prostředky současné architektury a to jak z formálního (tvarového) tak i urbanistického hlediska.
V Přezleticích tak přibude nový veřejný prostor v podobě typických úzkých uliček, které propojují ulici Veleňskou a V Uličce. Celý objekt, resp. soubor budov Obecního domu přirozeně vystupuje z vlastního pozemku do prostoru Horní návsi v podobě navržené kapličky (alternativně velkorysého přístřešku pro cestující autobusu, nebo altánu).

Architektonické řešení

Nový Obecní dům se stane v pozitivním slova smyslu pravým centrem Přezletic, kde kromě Obecního úřadu bude i nová knihovna resp. mediatéka spojená s informačním centrem, sál a s ním spojené klubovny zájmových skupin, kavárna a několik dalších nebytových prostor pro komerční využití v podobě malého obchůdku nebo kanceláře. Takto zadaný a koncipovaný Obecní dům podle nás bude důstojným životabudičem v rozrůstající se vesnici.

Soubor budov Obecního domu je tedy složen ze 6 navzájem propojených domů a samostatného objektu kaple na Horní návsi. V jižní (spodní) části jsou směrem do centra obce situovány hlavní prostory pro vykonávání úřadu. Vstupní hala úřadu je společná i pro mediatéku s informačně-turistickým centrem obce. V přízemí domu Obecního úřadu jsou pak dále toalety společné také pro knihovnu, a dále kancelář typu „open space“ pro osm zaměstnanců úřadu a v neposlední řadě i jejich denní místnost. Po schodišti s výtahem vedoucím do 1. patra se dostáváme k vedení úřadu, pro které jsou zde navrženy kanceláře starosty, místo-starosty a tajemníka se společnou jednací místností se zázemím v podobě kuchyňky a malého skladu. V 1. patře jsou zároveň navrženy i toalety. V tomto patře je možné z budovy úřadu plynule projít na galerii mediatéky a z ní přes lávku i do domu s klubovnami a objektu s obecním sálem. Hlavní dům úřadu má zároveň vlastní suterén s archivem a sklady.
Samostatnou trojici domů pak tvoří sál z jedné strany spojený s klubovnami a z druhé s kavárnou, která se může stát pro vhodné akce jeho přirozenou součástí. Dále jsou v přízemí pod klubovnami umístěny veřejné toalety, které slouží i pro sál a klubovny a směrem do Veleňské ulice jsou navíc dva malé komerční prostory ideální pro obchod a malou trafiku. V domě nad kavárnou jsou pak navrženy 2 kanceláře. Pro celý komplex je v suterénu obecního sálu navrženo technické zázemí s kotelnou.
Mimo pozemek navíc doporučujeme umístit samostatný malý dům ideální podle nás pro malou kapli, která obci chybí, pokud by však obec tuto neshledala v jejím zájmu, doporučujeme tento domek upravit na přístřešek pro cestující autobusu, který může sloužit jako malý altán pro příjemné posezení na návsi.

Parter Obecního domu a dopravní koncepce okolí

Parcela, na které se budovy Obecního domu nacházejí se přirozeně stává veřejným prostorem a přechází volně bez jakéhokoliv oplocení do Horní návsi. Přímo v rámci pozemku pak vytváříme 2 průchody resp. malé uličky, které lépe propojují ulici Veleňskou a V Uličce. Vstupní hala Obecního úřadu je přístupná z obou těchto ulic. V rámci zlepšení života v obci a zvýšení bezpečnosti navrhujeme zpomalení dopravy již před vjezdem na Horní náves ze severu a do budoucna stejně tak i při vjezdu z jihu na náves Dolní. Ideální řešení pro povrch obou návsí je podle nás žulová dlažba a mozaika uložená v jedné úrovni, tak aby řidiči nabyli dojmu, že projíždějí téměř pěší zónou a zvýšili tak svou pozornost a zároveň zpomalili. Oddělení pěších a vozovek navrhujeme pomocí sloupků.
Nezbytnou součástí je pak adekvátní mobiliář doplněný zelení v podobě listnatých stromů, které jsou podle nás důstojnější než několik stávajících smrků s nevyužívaným trávníkem na Horní návsi.
Doprava v klidu je řešena v prostoru Horní návsi a to 16 parkovacími místy pro osobní automobily. Na pozemku Obecního domu nebylo vzhledem k rozsahu požadavků na vnitřní využití možné v rámci parteru umístit vozidla. V tomto případě nám přišlo neúměrné nákladům na stavbu budovat podzemní parkoviště.
Autobusová doprava, která je velmi důležitá pro každé živé a dobře fungující centrum obce je soustředěna v podobě dvou zastávek bez zálivu na Horní návsi. Průjezd autobusů je navržen podobně jak funguje dnes a to při příjezdu ze severu skrz Veleňskou ulici a opačně z jihu jednosměrnou ulicí Liliovou.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_F_SITU
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_R_FINAL_01
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_R_FINAL_02
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_R_FINAL_03
2011-05-08-115045A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_P_GROUNDFLOOR
2011-05-08-115052A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_P_1FLOOR
2011-05-08-115100A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_PREZLETICE_TOWNHOUSE_P_SECTION