A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_01 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_02 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_03 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_04 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_05 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_06 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_01 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_02 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_03 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_04 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_05 A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_06

sláva terroir

místo Dolní Dunajovice klient mikrosvín autoři lenka křemenová, zuzana sagitariová, david maštálka spolupráce AED a.s. studie 2018/2019 ostatní vyzvaná soutěž II./ III. místo

SLÁVA TERROIR!
Vinařství Mikrosvín v Dolních Dunajovicích

Vinařská ulička nad obcí Dolní Dunajovice, jejíž součástí jsou původní sklepy vinařství Mikrosvín, je svou polohou předurčena k jedinečným výhledům na protější panorama Pálavy. Na první pohled se mohou zdát Dolní Dunajovice „ve stínu“ Pálavy, avšak díky jejich poloze si můžeme užívat panoramatických výhledů na západní svahy celé chráněné oblasti, které na jihu zakončuje ikonická silueta města Mikulov.
Už samotný výhled stojí za návštěvu a ve spojení s malebností Vinařské uličky a jedinečnou chutí místního vína se jedná o nezaměnitelný genius loci. Jemně zvlněná krajina v blízkosti Dunajovic je v harmonickém kontrastu proťata linkou sklepních domků. Jednoduchost a přímočarost uličky v kontrastu s vlněním svahů, jejichž geometrii ještě umocňují viniční tratě, je charakteristická a vytváří pomyslný „landmark“ i z dálkových pohledů.
Samotný charakter stávajících staveb a jejich měřítko, tak vedle složení půdy, podnebí a lidí, významně vytváří nedílnou součást vnímání terroir.
Morfologie pozemků vinařství Mikrosvín je terasovitá s převýšením až 9,5m, což nabízí ideální využití pro gravitační způsob zpracování vína. V majetku vinařství jsou 4 historické zachovalé domky s celkem šesti klenebnými sklepy, které považujeme za významné nositele tradice původní výroby před jejím nedávným přesunem do Bzence.
Návštěva místní malé vinotéky a prohlídka blízkého okolí, tak přirozeně utváří podvědomý vztah a závazek k místu a jeho stávajícímu charakteru. Jako architekti se v návrhu snažíme vyzdvihnout nejen potenciál místa v podobě širokých výhledů, ale snažíme se maximálně udržet jeho charakteristické drobné měřítko s atmosférou vyzývající k odpočinku nad sklenkou skvělého vína.
V našich debatách nad možnými variantami řešení, jsme se stále vraceli k hlavní myšlence hledat architekturu nového provozu vinařství Mikrosvín, která bude citlivá a harmonicky navazující na své okolí, aniž by se při požadované velikosti provozu, nad své okolí povyšovala. Hledáme podobu stavby, jejíž „velikost“ je skrytá ve skromnosti a citlivému zakomponování do krajiny !

Teze architektonického řešení

1/ respekt k místu a krajině
– skrytá velikost architektury, která je přirozenou součástí krajiny
– stavba ohleduplná k měřítku Vinařské uličky

2/ pocta a oslava fenoménu terroir
– architektura jako krajina ztělesňující terroir
( konstrukční a materiálové řešení )

3/ harmonické propojení starého s novým
– původní sklepy a domky v symbióze se současnou výrobou

4/ moderní vinařství jako místo setkání
– místo setkání lidí s vinicí, výrobou vína, lokální gastronomií
– setkání na pozadí výjimečné krajiny Mikulovska
(dispoziční členění a program stavby)

Stručná charakteristika návrhu

Respekt k místu a krajině

Terasovitý terén rozlehlého pozemku se přirozeně nabízí k vytvoření domu, který se sám stává krajinou a skrývá v sobě velkorysý požadovaný provoz výroby vína. Dům, který vytváří jednoznačně čitelné nároží Vinařské uličky, které dnes řada domků končící právě objektem vinotéky Mikrosvínu, viditelně postrádá. Stavba plynule navazuje na charakteristický terasovitý svah s viničními tratěmi.
Přeložením komunikace do jižního cípu pozemku pod stávající malé parkoviště, vzniká nejnižší a zároveň nejrozsáhlejší úroveň stavby s hlavním provozem. Ta obsahuje veškerý výrobní provoz včetně expedice a části parkování, která se odehrává mimo hlavní pohledy a pohyb pěších. V druhé terasovitě ustoupené úrovni, která plynule navazuje na linii Vinařské uličky se odehrává hlavní společenská část s recepcí, vinotékou, včetně administrativy a v neposlední řadě v provozní části z prostoru pro příjem hroznů, který zajišťuje gravitační proces. Nejvyšší ustoupená úroveň, je pohledově rafinovaně skryta pohledům příjezdu od Dunajovic, tak aby nenarušila panorama stávajících domků uličky. Nejvyšší úroveň stavby poskytuje ubytovací kapacity a restauraci, to vše se skvělými výhledy, chytře zakomponované a částečně skryté v nově vysázených viničních tratích. Nové tratě tak umocňují původní charakter místa a jeho přirozené využití.
Architektura je přirozenou součástí místní krajiny a měřítko stavby je ohleduplné ke stávajícímu panoramatu Vinařské uličky.
Pocta a oslava fenoménu terroir
aneb konstrukční a materiálové řešení

Jedním z hlavních cílů vinařství Mikrosvín je silný důraz na jedinečnost a hodnoty terroir. Akcent kladený na šetrný přístup k přírodě samotné s hlubokým výrazem pokory k její velikosti. V neposlední řadě na kvalitu a charakter půdy, tedy vinice, které se nacházejí v lokalitách zaručující možnost pracovat s prvky jedinečného terroir.
Stavba vinařství vytváří mimikry okolních svahů, chce být ztělesněním samotného terroir. Architektura je vědomě „neviditelná“- architektura je svahem, svah je architekturou. Stavba je kamenem a půdou, kámen a půda je stavbou. Koncept stavby – pomyslný prostorový řez terénem poukazující na jeho půdní složení.
Spodní úroveň je z kamení vápence, střední část představuje různé vrstvy hlíny za použití zdiva tvořeného pomocí tradiční techniky hlíny tlučené do bednění. Původní technologie hliněného zdiva propojuje současnou stavbu s historickými souvislostmi regionu jižní Moravy, kde byla různě lidově nazývána: nabíjenice, sypanice či tlučenka. Nejvyšší patro vytváří a doplňuje samotná vinice s tratěmi, ve kterých se ukrývá objekt elementární dřevostavby hotelu s restaurací. Pergola restaurace plynule přechází ve viniční tratě a využívá přirozeného stínu vinné révy.
Navrhli jsme stavbu, která je poctou výjimečnosti a důležitosti terroir. Stejně jako terroir nezpochybnitelně ovlivňuje výslednou podobu a chuť vína, tak kvalita architektury nezpochybnitelně ovlivňuje a utváří své prostředí. „Sláva terroir !“ Podobně jako terroir nelze na první pohled „vidět“, tak vinařství skromně splývá „neviděno“ s okolní krajinou.

Kontrukce a materiály
Podlaží s výrobou a sklepy / -1PP
Nosné konstrukce podzemního podlaží, zejména provozní haly výroby a hlavního nového sklepa, tvoří železobetonové monolitické konstrukce doplněné nosným skeletem sloupů. Ústředním prostorem je hala nebo spíše „loď“ nového sklepa, který propojuje výrobu s původními klenebnými sklepy. Tato podzemní „katedrála“ vína, kde navrhujeme umístit veškeré betonové a dřevěné sudy pro stárnutí bílého i červeného vína, je zaklenuta betonovou valenou klenbou s převýšením 8m. V exteriéru je plášť tohoto patra obložen lámaným vápencovým kamenem, kladeným tzv. „na sucho“.
Úroveň vstupní a hlavní společenské části domu / 1NP
Zde jsou obdobně použity železobetonové nosné konstrukce, které částečně přecházejí výškově například v prostor „sklepní katedrály“ ze spodního patra. Plášť domu zde vytváří pomyslné loubí, připomínající klenuté stropy sklepů, poskytující tolik potřebné stínění a krytý vstup do recepční části s vinotékou. Loubí je tvořeno směrem na fasádu již zmiňovanou konstrukcí zdiva z hlíny tlučené do bednění. Nosná část kolmých oblouků k fasádě je navržena jako monolitická železobetonová. Hliněné konstrukce zažívají v posledních letech ve světě renesanci a jsou velmi kvalitně realizovány zejména v Rakousku, nebo Švýcarsku. Tuto techniku vnímáme nejen jako ideální pro vyjádření charakteru terroir, ale zejména jako chytré využítí části odtěžené zeminy ze stavby nových podzemních prostor. Půda se symbolicky vrátí v upravené podobě na své místo. Pro více informací k této tradiční avšak v současnosti opět používané konstrukci je možné navštívit stránky rakouské linecké školy architektury v rámci Kunstuniversitat Linz, v programu Basehabitat, nebo rakouské realizační firmy pod vedením Martina Raucha, jehož výstavu realizací nedávno představil i Dům umění v Českých Budějovicích. Hliněná fasáda přechází i na původní objekt stávající vinotéky Mikrosvín a zapojuje se tak plynule do Vinařské uličky a vytváří její oblé jihovýchodní nároží. Ostatní historické objekty domků jsou revitalizovány pro účely ubytování a jsou navrženy s obnovenými omítanými fasádami původního zdiva. Bydlení v historických domcích je typem zážitkového ubytování s jedinečnou intimní atmosférou i vědomými limity původních objektů, které však umocňují krátkodobý zážitek.
Nejvyšší úroveň hotelu / 2NP
Nejvyšší patro poskytuje ubytování hotelového typu s restaurací. Elementární dřevostavba je navržena záměrně tak, aby v podobě dřevěných pergol přecházela plynule do viničních tratí, které jsou obnoveny na východní straně pozemku. Zde v podobě vyvýšených tratí, které tvoří stínění pro posezení mezi vinicemi, podobné jaké najdeme třeba v italských oblastech Piemonte. Horní patro tak mizí z panoramatu uličky a přitom si užívá skvělých výhledů na protější Pálavu.

Harmonické propojení starého s novým

Jako architekti jsme přesvědčení, že základním předpokladem kvalitní architektury je správné pochopení genia loci. To v případě obnovy provozu vinařství Mikrosvín vnímáme jako citlivé navázání na původní tradici vinařství v Dolních Dunajovicích – tedy zachování historických sklepů s jejich maximálním využitím.
S vědomím, že stávající sklepy budou vyžadovat částečnou rehabilitaci, rozhodli jsme se pro jejich kompletní zachování a zapojení do celku s nově navrženými objekty. Harmonicky propojit ve vzájemném respektu současnou architekturu a původní sklepy i panorama s uličními domky. Tak aby na sebe přirozeně navazovali a vedly společný dialog a tak abychom mohli vnímat jejich vrstevnatost a zároveň skromnou jednoduchost. Nový dům skrze hliněné loubí a následně hliněnou stěnu přechází v objekt stávající vinotéky a pak skrze průrvy venkovních schodišť do horní úrovně pozemku a přirozeně přejde v původní domky.

Vinařská ulička tak získává důstojné a lidem vstřícné nároží s možností spočinutí nad sklenkou vína ve stínu loubí. Střecha předsunutého spodního patra (strop části provozního zázemí 1PP) poskytuje velkorysou nástupní terasu před loubím, hmota podzemního podlaží je zároveň nenápadným kamenným soklem celé stavby. Měřítko historických staveb a panoramatu uličky je zachováno a citlivě doplněno terasovitě navrženou novostavbou z jižní strany. Staré je v symbióze s novým.

Moderní vinařství jako místo setkání,
aneb stavební program a nový život

Vrstevnatý provoz nového sídla vinařství Mikrosvín v sobě obsahuje moderní výrobu vína s důrazem na gravitační technologii, recepční a reprezentativní prostory včetně administrativy a v neposlední řadě ubytování spojené s lokální gastronomií v podobě malé restaurace. Takto komplexní zadání k sobě přirozeně váže rozmanité aktivity. Návrh a1architects přináší pro nejrůznější druhy aktivit specifické charaktery a atmosféry prostor. A to s vědomím, že různá setkání vyžadují patřičné nálady, velikosti prostor či jejich osvětlení.
V -1PP je hlavní část komplexu, kterou zaujímá samotná výroba vína. Nový provoz v podzemním podlaží je propojen, skrze prostor pomyslné „katedrály“ se sudy stárnoucího vína, s původními klenebnými cihelnými sklepy, které budou sanovány. Tyto jsou částečně využity pro umístění nerezových tanků s fermentací bílého vína či skladování lahví se šumivým vínem a to s ohledem na diskusi se zadavateli. Původní sklepy tak budou dobře přístupné skrze nové napojovací krčky se schodištěm i rampou z hlavního nového sklepa, přičemž instalace tanků není omezena na výrobu in situ jako je tomu dnes. Další dva menší sklepy budou využity pro reprezentační účely. Nejmenší sklep s oblým zakončením je navržen jako degustační a nejsevernější sklep pod pozemky, které nepatří Mikrosvínu je nadále přístupný pouze z Vinařské uličky, kde je součástí ubytování a může poskytovat například služby malého wellness s intimní atmosférou sklepa. Na západní straně lodi „katedrály“ je navržen prostor lisovny a místo pro fermentaci červeného vína velikostně odpovídající zadaným schématům výroby. Tato část podlaží je vůči zbylé úrovni výrobních prostor snížena, tak aby její výška odpovídala potřebám zadání a technologie. Skrze strop lisovny je provoz propojen otvorem s příjmem hroznů v prvním nadzemním podlaží, tak aby fungovala gravitační technologie. Lisovnu odděluje od lahvovací a etiketovací linky část s technickým zázemím budovy, hygienickým zázemím zaměstnanců a laboratoř technologa s příslušnými sklady. Linka je doplněna provozním pultem pro balení a plynule kolem oblé stěny hlavního sklepa přechází ve sklady polotovarů nalahvovaného vína, obalového materiálu a skladu hotových produktů. Část skladů ukončuje expediční vjezd s příruční kanceláří pro expedici v podzemí. Vjezd expedice je na spodní jižní úrovni pozemku v místě přeložené komunikace a využívá přirozený terénní rozdíl svahu. Na jihovýchodní straně dolního nároží jsou situována krytá vnitřní parkovací stání, která mají nižší konstrukční výšku s ohledem na výškové možnosti nájezdu rampy nově přesunuté komunikace. Jedná se o 13 stání z toho jedno pro osoby se sníženou možností pohybu (invalidé). Dále je zde místo pro jízdní kola a motorky zaměstnanců či hostů hotelu. Tato stání jsou ještě dle nutné kapacity doplněna venkovním parkovištěm na jižní straně pozemku s 37 parkovacími stáními.

1NP resp. úroveň Vinařské uličky je propojena s podzemním podlažím třemi schodišti, přičemž hlavní spirálové schodiště s výtahem je součástí „katedrály“ a vede přímo k jednací místnosti neboli VIP degustaci, kde si mohou hosté užívat průhled do převýšeného hlavního sklepa s výhledem na bohatství vinařství v podobě dřevěných a betonových sudů. Na západní straně spirálového schodiště je vstup do administrativní části, kde jsou veškeré kanceláře včetně sklepmistrů, kteří jsou pak v přímém propojení s příjmem hroznů. Od příjmu hroznů vede do sklepů ještě samostatné provozní schodiště, tato vertikální komunikace pokračuje jako provozní do horního patra hotelu a slouží pro zázemí kuchyně a její zásobování na úrovni příjmu hroznů. Na východní straně spirálového schodiště je vstup do recepční části s barem navazujícím na původní vinotéku, která slouží stejnému účelu. Toto podlaží je zároveň vstupním pro všechny návštěvníky vinařství, jsou zde veškerá návštěvní hygienická zázemí, zázemí recepce či prostor pro dočasné instalace. Hlavní vstup pro pěší, cyklisty a hosty, kteří zaparkovali na venkovním parkovišti je situován v loubí, kam se dostanou hosté přes velkorysou venkovní vyhlídkovou terasu. Terasa je zároveň střechou nad expedicí a krytým parkovištěm. Přístup na tuto terasu respektive k loubí je jak z Vinařské uličky přibližně v místě stávajícího nároží vinařství a dále plně bezbariérově na západní straně od venkovního parkoviště. Loubí je krytým exteriérem poskytujícím stín v horkých letních dnech či ochranu před nepříznivým podzimním počasí. V loubí lze příjemně posedávat se sklenkou vína a zároveň si užívat výhledů na Pálavu a Mikulov. Další posezení u vína skýtá samotná terasa se skupinkou stromů v objemných květináčích, nebo objekt dřevěného sedacího schodiště – „hlediště“, které je zároveň venkovní vertikální komunikací k restauraci v horním patře. Recepce s barem je zároveň propojena schodištěm do skladů expedice a k vnitřnímu parkovacímu stání. Ve Vinařské uličce jsou v původních domcích navrženy apartmá a včetně horních pater domků je jich celkem devět. V nejsevernějším domku je vstup do sklipku s wellness, který může sloužit hotelovým hostům, ale i nezávisle neubytovaným návštěvníkům.
Návštěvní prohlídky sklepů lze ideálně provádět kolem VIP degustace (kde dochází k prvnímu průhledu do velkorysé lodi „katedrály“) a dále po spirálovém schodišti přímo do hlavního sklepa se sudy. Z podzemní katedrály mohou návštěvníci nahlížet do jednotlivých částí provozu (lisovna, etiketovací linka, sklady, staré sklepy s fermentací bílého vína, sklad šumivých vín, přes nějž se vracejí skrze degustační sklípek zpět do vinotéky, kde si mohou zakoupit kýžené láhve a posedět u sklenky vína.
2NP je taktéž propojeno se spodními podlažími spirálovým schodištěm s výtahem, které ústí do haly před restauraci a hotelovou chodbu. Vyhlídková restaurace je propojena s vinicí jakožto i hotelové pokoje skrze velkorysou dřevěnou pergolu. Pergola je uvažována jako částečně zasklená a stíněná pomocí látkových baldachýnů a popínavé vinné révy. Posezení na dřevěné palubě terasy přechází ve volně umístěné stoly ve vinici. Jedná se o výjimečnou možnost stolování s hrozny a zároveň ikonickým panoramatem Pálavy na dosah. V severní části objektu je pak situováno dalších 9 pokojů hotelového typu. Na západní straně je zároveň drobný objekt únikového schodiště z úrovně sklepů, které zde vede přímo na terén.
Horní podlaží s hotelem a restaurací může být realizováno samostatně ve zvláštní etapě výstavby, či případně dostavěno o další podlaží s cílem navýšení kapacity o dalších 16 pokojů, které by mohly být dostavěny k aktuálně navrženým 18 pokojům (9 hotelových a 9 apartmá). Pak by musela být navýšena i kapacita venkovních parkovacích stání.

Vyhlídka sv. Bartoloměje
Na nejvyšším bodě pozemku majitele, navrhujeme umístit drobnou stavbu v podobě dřevěného plata s křížkem, čí sochou sv. Bartoloměje, patrona vinařů. Místo, které je symbolicky nejblíže k nebesům, přináší možnost klidného rozjímání s výhledem do kraje, nebo také ideální místo pro svatební obřad.

Nové vinařství Mikrosvín by mělo být dle a1architects poctou vinici a lidem, kteří v ní pracují a zároveň místem, které stojí za to si užít – tedy „sláva terroir“ !

nothing
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_01
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_02
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_03
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_04
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_05
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_R_06
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_01
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_02
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_03
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_04
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_05
A1_W_WRK_URB_WINERY_MIKROSVIN_S_06